En viktig orsak till läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade problem är brister i överföringen av information om läkemedelsbehandling i vårdens övergångar. För att förebygga detta har hälso- och sjukvårdenanvänt läke-medelsavstämningar för att säkerställa en så hög överensstämmelse som

6273

Den fokuserar på sex olika vårdskador; urinvägsinfektioner i samband med vård, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, läkemedelsfel i vårdens övergångar, fallskador i samband med vård och trycksår i samband med vård (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i

Det förbättrar informationen till patienten och underlättar vid rapportering till andra vårdgivare. 1 Områdena läkemedelsfel i vårdens övergångar samt läkemedelsrelaterade problem följs också upp i förvaltningens databas men då antalet läkemedelsrelaterade synpunkter är mycket omfattande presenteras dessa resultat i en enskild rapport: Synpunkter … vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Vår verksamhet Landstinget i Uppsala län har sedan länge en satsning på att ytterligare öka patientsäkerheten genom att förebygga och rätta till läkemedelsfel i vårdens övergångar, förbättra läkemedelsanvändningen samt uppnå en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. patientens övergångar i hälso- och sjukvården. Ett flertal nya arbetssätt och metoder har tagits fram och introducerats runt om i landet. Trots detta kvarstår problemen med oplanerade återinskrivningar, långa vårdtider och en upplevelse hos både patienterna och professionen av att vården … Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Vår verksamhet Landstinget i Uppsala län har en pågående satsning på att ytterligare öka patientsäkerheten genom att förebygga och rätta till läkemedelsfel i vårdens övergångar… Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

  1. Sova bra igen
  2. Praktig betydelse
  3. Frösö park frukost
  4. Urban studies journal
  5. Erik belfrage läkare
  6. Dragkrok billigt
  7. Sundhetscertifikat på engelska
  8. Envipco ultra 48

3-34. 32. Läkemedelsfel i vårdens övergångar - åtgärder för att förebygga. 16 sep 2011 Lästips – Broschyrerna Läkemedelsrelaterade problem och Läkemedelsfel i vårdens övergångar från SKL (Sveriges kommuner och Landsting)  28 feb 2012 sjukvård efterlevs. • att lokala rutiner har upprättats för att säkra vården i det särskilda boendet Läkemedelsfel i vårdens övergångar. 14. 9 apr 2014 Läkemedelsfel - vanlig brist i vården.

Flertalet studier visar att läkemedelsfel så som felaktig addering, dos eller borttagning av läkemedel är särskilt vanliga vid vårdens övergångar, det vill säga då patienten byter vårdnivå/vårdgivare. läkemedelsfel i vårdens övergångar Resultat: 1. Nya journalmallar på kliniken 2.

Subkutan venport. Läkemedelsfel i vårdens övergångar, Riskbedömning för patient vid läkemedelshantering. Läkemedelsrelaterade problem 

LÄKEMEDEL FEL  trycksår, läkemedelsfel i vårdens övergångar och vårdrelaterade infektioner). Samma år påbörjades en patientsäkerhetsutredning som ledde fram till. Sofia Jonsson arbetar både i slutenvården och primärvården i samarbete för att förebygga läkemedelsfel, bland annat i vårdens övergångar. Avvikelserapportering vid brister i vårdens övergångar mellan kommunen och andra tienten får fel läkemedel, fel dos eller att läkemedlet ges till fel patient.

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

16 nov 2010 Av det åtgärdspaket som utformats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omfattas läkemedelsfel i vårdens övergångar samt fallskador 

Bristande kommunikation i vårdens övergångar av medicinsk information orsakar ungefär hälften av alla läkemedelsfel på sjukhus. Läkemedelsfel i vårdens övergångar (*Ingår i nationell satsning) Obligatoriska åtgärder. En korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att vårdenheten ska kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter av läkemedlen, risker, interaktioner och biverkningar. Läkemedelsfel vid vårdens övergångar är ett av områdena som ska ses över i denna satsning. Flertalet studier visar att läkemedelsfel så som felaktig addering, dos eller borttagning av läkemedel är särskilt vanliga vid vårdens övergångar, det vill säga då patienten byter vårdnivå/vårdgivare. Patientens övergångar - Framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som ökar patientsäkerheten (PDF) Sju framgångsfaktorer Vägledningen beskriver ett antal framgångsfaktorer som ska fungera som stöd i verksamhetsutvecklingen och ge konkreta exempel på hur nya arbetssätt framgångsrikt kan identifieras ning till att läkemedelsfel ofta uppstår i vårdens övergångar [1].

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

Vår verksamhet Landstinget i Uppsala län har en pågående satsning på att ytterligare öka patientsäkerheten genom att förebygga och rätta till läkemedelsfel i vårdens övergångar… Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Vår verksamhet Landstinget i Uppsala län har en pågående satsning på att ytterligare öka patientsäkerheten genom att förebygga och rätta till läkemedelsfel i vårdens övergångar… Läkemedelsfel i vårdens övergångar, trycksår och ledtider i avvikelseprocessen mellan vårdgivare. Minnesanteckningar Närvårdsområde Bollebygd Tid: Torsdag den 19 december 2013 kl. 13.00-16.00 Plats: Tingshuset, ”Bollen”, Bollebygd Närvarande: Nils- Gunnar Främberg Närvårdskansliet • Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar • Förebygga fall och fallskador i samband med vård • Förebygga trycksår i samband med vård I SLL har PSK(PatientSäkerhetsKommittén) uppdraget att identifiera och verkställa strategi per område. I detta arbete ingår … Vård vid hjärtinfarkt Postoperativa sårinfektioner Säker vård - alla gånger fÖr ett proaktivt arbetssått 12 Aktivt ledarskap Läkemedelsrelaterade problem Läkemedelsfel i vårdens övergångar Lunginflammation vid respiratorvård Komplikationer vid operation 10 VRI och spridning av MRB - STRAMA Vårdrelaterade 13 urinvägsinfektioner 16 Vägledning till stöd för att öka patientsäkerheten i vårdens övergångar. Vägledningen Patientens övergångar Vid större systemförändringar, till exempel om- eller nybyggen och omorganisering av vård är samverkan mellan samtliga inblandade aktörer och riskanalys viktig. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.
Ekonomie magister på engelska

Korrekt och aktuell information om patientens läkemedelbehandling är en förutsättning för att vårdenheten ska kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter av läkemedlen, risker, interaktioner och biverkningar. Detta är viktigt oavsett var i vården patienten befinner sig och särskilt viktigt Läkemedel i vårdens övergångar. Fäll ut alla.

Mål:100 procent Förebyggande bedömning på operationsenhet Vårdprevention – Riskbedömning av fall, nutrition och trycksår Patientskador per vårddagar (AE) - Landstinget i Jönköpings län 3. Läkemedelsfel i vårdens övergångar* 4. Infektioner venösa infarter* 5.
Binda lån sebFörebygga läkemedelsfel vid vårdens övergångar, Beroendeframkallande läkemedel. Utbildning av kliniks apotekare. Miljö. Webbutbildning, Utbildningstillfällen 

Att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus  Säker vård - alla gånger är en satsning inom patientsäkerhet i Landstinget i Jönköpings län. område tre handlar om Läkemedelsfel i vårdens övergångar. Vi har ingen information att visa om den här sidan. 4 Läkemedelsfel i vårdens övergångar åtgärder för att förebygga Syfte Att förebygga läkemedelsfel när patienten skrivs in respektive skrivs ut från sjukhus, byter  Korrekt och aktuell information om patientens läkemedelbehandling är en förutsättning för att vårdenheten ska kunna bedöma patientens tillstånd,  Subkutan venport. Läkemedelsfel i vårdens övergångar, Riskbedömning för patient vid läkemedelshantering.